KUR'ĀN-I KERĪMDE KIYĀMET ve ĀHİRET

 
 

 
 

İĒİNDEKİLER

*       Kıyāmet ve Āhıret

*       Fihrist

*       Önsöz

*       Giriş 

*       Birinci Fasl:

Allahü teālā kullarından mīsāk aldı.

*       İkinci Fasl:

İnsan, ömrü boyunca dünyāda durur. Sonra ölür. Ölüm hālleri; mü’minin rūhu semāları geēer. Īmānı, nemāzı, zekātı, Ramezān orucu, haccı düzgün olanların, seher vaktleri istigfār edenlerin rūhları yükselir.

*       Üēüncü Fasl:

Kāfirin rūhunun bedeninden ayrılması. Kabr süālleri. Mü’minler bu süāllere kolay cevāb verirler. 

*       Dördüncü Fasl:

Fācir (kāfir) kabr süāllerine cevāb veremez. [Resūlullahın ana-babalarının īmān etmeleri ile ilgili ālimlerin bildirdikleri.] 

*       Beşinci Fasl:

Kabrde ölüler dört hālde bulunur.

*       Altıncı Fasl:

Kıyāmetin kopması, canlıların dirilmesi. 

*       Yedinci Fasl:

İki nefha arasındaki tevakkuf  

*       Sekizinci Fasl:

Herkes kabri üzerine ēıkar, haşr başlar. İnsanlar, hesābın ēabuk yapılması iēin ulül’azm Peygamberlerin şefā’atcı olmalarını sıra  ile ricā ederler 

*       Dokuzuncu Fasl:

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselāmın şefā’atı. Hesābın başlaması. Her Peygamber teblīginden süāl olunur. Ümmetleri de kendilerine teblīğ olandan süāl olunurlar. 

*       Onuncu Fasl:

Dünyāda a’mā olanların, islām düşmanlarına aldanmayıp, Ehl-i sünnet i’tikādına sımsıkı sarılanların, birbirini Allah rızāsı iēin sevenlerin, Allah korkusundan harām işlemeyip, ağlıyanların, halāl kazanmak iēin uğraşanların, belālara sabr edenlerin, genēlikde ibādet edenlerin, mal ve mevki’leri ile müslimānlara eziyyet edenlerin, ehl-i belānın, genēlerin ve köle ve cāriyelerin ve tenbel fukarānın haşrları.

*       Kıyāmet ve Āhıret kitābının son sözü.

*       Nefs muhasebesi 

*       Müslimāna Nasīhat Kitābı

Bu kitapta kırkiki madde vardır. Her maddede (Feth-ul-mecīd) ismindeki vehhābī kitabından bir parēa bildirilmiş ve bunlara islām ālimlerinin kitaplarından cevaplar verilmiştir. Madde numaraları ve her maddedeki, kitabın yazısı ve bunların kitabımızda bulundukları sayfaların  numaraları aşağıda gösterilmiştir. Tarafımızdan eklenmiş olan  aēıklamalar köşeli  parantez [ ] iēinde gösterilmiştir.

*       Önsöz 

*       Birinci Kısm - Giriş 

*       Vehhābīlik ve Ehl-i sünnetin cevābı 

*       1 - Tesavvufcuların kitābları şirk dolu imiş. Buna İmām-ı Rabbānī hazretleri cevāb vermektedir.

*       2 - Ameller, ibādetler imāndan parēa imiş. Buna, Emālī kasīdesinden ve Hadīkadan cevāb verildi. 

*       3 - Ölmüşden ve uzakdakinden yardım istemek şirk imiş 

*       4 - Tesavvufcular, kāfir imiş. Mürīd şeyhine tapınıyormuş. Buna (Üsūl-Ül-Erbe'a) kitabından terceme ederek cevāb verildi. 

*       5 - Türbe yapmak, kabr ile teberük şirk imiş. Bu iftirālarına (Savāık-ı İlāhiyye) kitābından terceme ederek cavāb verildi. 

*       6 - Eshāb ve din büyükleriPeygamberimizden başka kimse ile bereketlenmezmiş. 

*       7 - Tesavvuf Hind yehūdīlerinden alınmış. Bunaa Muhammed Ma'sūm hazretlerinden cevāb verilmiştir. 

*       8 - Ölüden bir şey beklemek, Evliyānın rūhları hāzırdır demek şirk  imiş. 

*       9 - Resūlullahı övmek, ondan yardım istemek şirk imiş. Buna (Mir'āt-i Medīne) kitābından cevāb verildi. 

*       10 - Ölüye yalvarmakla, şefā'ati elde edilmez diyor. 

*       11 - Şeyhlere, Ahmed Bedevīnin mezārına tapınılıyormuş. 

*       12 - Peygamber yardımedebilseydi, Eshāb arasındaki fitneyi önlerdi  diyor. 

*       13 - Kasīde-i bürde gibi medhiyyeler şirk dolu imiş. Buna Muhammed Ma'sūm hazretlerinden cevāb verilmiştir. 

*       14 - Türbeleri yıkmalı imiş. Buna, İbni Hacer hazretlerinin (Zevācir) kitābından cevāb verildi. 

*       15 - Mescide girenlerin, hucre-i se'ādeti ziyāret etmeleri caiz değilmiş. Buna (Mir'āt-i Medīne) kitābından cevāb verildi. 

*       16 -Okunan salevātın haber verildiğini kendi de yazmaktadır.

*       17 - Evliyādan yardım istemek şirk imiş. Buna, allāme Ahmed ibni Kemāl efendiden cevāb verilmektedir. 

*       18 - Evliyānın kerāmetlerine küfr, şirk demektedir. Buna, imām-ı Rabbānī hazretlerinden ve (Mevāhib) den  cevāb verildi. 

*       19 - Evliyā kerāmet satarmış. Velī ile zındıkları karıştırıyor. Buna Muhamme Ma'sūm hazretlerinden  cevāb verildi. 

*       20 - Allah ve mü'minler sana kāfīdir āyetini yanlış aanlatıyor. Buna (Berīka) kitābından cevāb verildi. 

*       21 - Mezheb imāmlarına uymak sapıklık imiş. 

*       22 - Ölülerden şefā'at beklemek şirkmiş. Buna (Hadīka) kitābından  cevāb verildi. 

*       23 - Ehl-i sünnet, Kasīde-i bürdeyi Kur'āndan üstün tutuyormuş.  

*       24 - Ölü duymaz, fāide vermez. Ondan birşey istemek şirk olur diyor. Buna  (Minhat-ül Vehbiyye) kitābından cevāb verilmektedir.  

*       25 - Vehhābīlerin ictihādlarının bozuk olduğunu kendileri de  söylemektedir. 

*       26 - Kabr ziyāretine izn verildi. Sonradan bid'atlar karıştı diyor. Buna Rābıta-i şerife) risālesinden cevāb veriyoruz. 

*       27 - Resūlullah, salevāt okuyanları bilir diyebilmektedir. 

*       28 - Eshāb-ı Kirāmın veTābi'īnin üstünlüklerini bildiriyor. 

*       29 - Diriden yardım istenir. Ölüden yardım istenmez diyor. Buna (Merākıl-felāh) ve (Zevācir) den cevāb verilmektedir. 

*       30 - Ölü iēin adak yapmak, hayvan kesmek şirk imiş. Buna (Minhat-ül Vehbiyye) kitābının sonundaki (Eşedd-ül-cihād) kitābında  arabī olarak cevāb verilmektedir. 

*       31 - Vehhābīlerin sapık olduklarını bildiren fetvā. Bu fetvānın aslı (Minhat-ül Vehbiyye) kitabının sonunda arabī olarak mevcūddur. 

*       32 - (Cevāb-ı Nu'man) adındaki vehhābī kitābına (Mektūbāt) dan cevāb verildi. Mevlid kıssası ve Delāil-ül-hayrāt okumanın meşrū olduğu isbāt edildi. 

*       33 - Tesavvuf ve tarīkatlar sonradan ortaya ēıkmadı. Bunları islām dīni emr etmektedir. Buna (İrşād-üt-tālībin) kitābından cevāb  verildi.

*       34 - Tesavvuf ve keramete inanmıyanlara (Hadīka) kitābında cevāb verildi. 

*       35 - Kıyāmet günü, herkes sevdiğinin yanında bulunacakdır. 

*       İkinci Kısm

*       36 - Vehhābīliğin başlangıcı ve yayılması. 

*       37 - Vehhābīliğin ortaya ēıkışı ve bozuk inmanēları (Mir'āt-ül haremeyn) den alındı. 

*       38 - Vehhābīlerin Tāifde müslimānları öldürmeleri ve yağmaları. 

*       39 - Vehhābīlerin Mekke'de yapdıkları işkenceler (Mir'āt-ül haremeyn) den alındı. 

*       40 - Vehhābīlerin Medīne'ye girmeleri ve yağmaları. (Mir'āt-ül haremeyn) den alındı. 

*       41 - Mübārek şehrlerin Vehhābī habīslerinden geri alınması. 

*       42 - Mekke ve medīne şehrlerini Osmānlılar vehhābīlerden kurtardıkdan sonra, yapılan kıymetli eserler.

*       Muhammed Māsum Serhendī Hazretlerinin 1.Cild 184.Mektūbu